Een andere naam voor kansspelen

By Guest

Dec 17, 2019 · Zo heeft de ChristenUnie een motie ingediend om het reclameverbod voor kansspelen uit te breiden. Reclame zou dan pas na 21.00 uur toegestaan zijn in plaats van 19.00 uur.

In andere woorden, het bevorderingsverbod is een absoluut verbod, dat ziet op het maken van reclame voor iedere kansspelaanbieder die niet over een Nederlandse vergunning beschikt. Echter lijkt het in de praktijk nog wel degelijk van belang te zijn of er reclame wordt gemaakt voor (door de Kansspelautoriteit) beboete kansspelaanbieders. Blijkens het overzicht van de … direct zijn wanneer de vertegenwoordiger in naam en voor rekening van een andere persoon handelt, dan wel. direct, in which case the representative shall act in the name of and on behalf of another person, or. Artikel 224 van Richtlijn 2006/112/EG - mogelijkheid dat de afnemer zelf facturen opmaakt in naam en voor rekening van de belastingplichtige. Article 224 of Directive … BLITZ is een anonieme vennootschap naar Belgisch recht, met maatschappelijke zetel te 2018 Antwerpen (België), Statiestraat 40, ondernemingsnummer KBO 0458.785.551. Ze is houder van een vergunning B naar Belgisch recht voor de exploitatie van offline kansspelen van klasse II. Met tot de Software voor de online kansspelen; de account kan voorlopig of definitief zijn. een derde of een gebruikersnaam te kiezen die verwarring kan veroorzaken met een andere speler. Het is verboden om meerdere gebruikersaccounts aan te maken, onder meer vanaf dezelfde computer of vanaf verschillende computers en/of dezelfde internettoegang. De gebruikersaccount is persoonlijk en op naam

CRUKS staat voor Centraal Register Uitsluiting Kansspelen. Het is een landelijk systeem waarin spelers met gokproblemen worden opgenomen, om zich tegen zichzelf te beschermen. Eenmaal op de lijst word je namelijk voor minimaal zes maanden uitgesloten van het spelen van (online) kansspelen. Bij alle aangesloten goksites, casino’s en speelhallen ben je vanaf dat moment …

De prijzen zijn persoonsgebonden en staan op naam van de winnaar. De prijzen zijn niet overdraagbaar, inwisselbaar voor geld of voor andere producten of diensten. Bij weigering of niet aanvaarding van de prijs of de aan de prijs verbonden voorwaarden, zal de prijs niet worden uitgekeerd. Als een groep deelnemers samen een prijs wint, wordt dat als één prijs beschouwd. Volgens het wetsvoorstel kansspelen op afstand wordt de grens van € 449 verlaagd naar € 250. Anders dan de naam van het wetsvoorstel suggereert gaat dit over alle kansspelen waarbij nu de grens van € 449 geldt, niet alleen die op afstand. 1 Onder winkelweekacties worden verstaan die kansspelen, welke voor bijzondere gelegenheden en ten hoogste tweemaal per jaar voor een beperkte periode van ten hoogste vier weken worden georganiseerd door een groepering van tien of meer ondernemers of filiaalhouders in de detailhandel, het ambacht of het horecabedrijf, die in een of aan elkaar in artikel 33b Wet op de kansspelen toegekende bevoegdheid, besloten aan een vergunning te verlenen tot het organiseren van kansspelen op afstand in overeenstemming met de toepasselijke wettelijke voorschriften voor de periode van tot en met . 2. De vergunning geldt voor het organiseren van de volgende categorieën kans-

Paniek in de Tourettewereld! Er werd een artikel gepubliceerd door dr. Kirsten Mueller-Vahl en collega’s over een naamsverandering voor Tourette. De argumentatie was dat er eigenlijk geen wetenschappelijke basis is om Tourette te scheiden van de andere ticstoornissen.

In artikel 7c van de Wet op de kansspelen staat dat je voor het organiseren van bingo of een andere vergelijkbare ‘kleine kansspelen’ geen vergunning nodig hebt. Wel zijn er voorwaarden waaraan de organisator zich moet houden. Als er niet aan de voorwaarden voldaan wordt, is er geen enkele mogelijkheid om alsnog een bingospel te organiseren. Andere voorbeelden van een … Besluit kansspelen op afstand - consultatieversie 10-09-2018 3 Artikel 2.3 De vergunning kan slechts met schriftelijke toestemming van de raad van bestuur op een andere wijze dan door overdracht overgaan op een derde. Het bepaalde bij of krachtens artikel 31c van de wet is van overeenkomstige toepassing. Artikel 2.4 1. De beschikking op de De statuten dienen bij eerste aanmelding (voor het houden van een klein kansspel) te worden overlegd. Uitzondering Niet elke kienbijeenkomst valt onder de regeling van de wet op de kansspelen. In artikel 2 van die wet zijn de kienregelsonder andere niet van toepassing verklaard op kienbijeenkomsten die niet voor het publiek zijn opengesteld CRUKS staat voor Centraal Register Uitsluiting Kansspelen. Het is een landelijk systeem waarin spelers met gokproblemen worden opgenomen, om zich tegen zichzelf te beschermen. Eenmaal op de lijst word je namelijk voor minimaal zes maanden uitgesloten van het spelen van (online) kansspelen. Bij alle aangesloten goksites, casino’s en speelhallen ben je vanaf dat moment … Straks moeten wij er in een nieuwe markt voor zorgen dat de spelers die nu nog over de landsgrenzen heen bij illegale aanbieders kansspelen spelen, op een of andere manier erop geattendeerd worden dat er ook een legale, gereguleerde en betrouwbare aanbieder in Nederland is. En dan moet je ook, zij het voorzichtig, enige ruimte voor reclame bieden.

Van de bevraagde leerlingen namen reeds 23.5% van de leerlingen de andere vormen van klassieke kansspelen (met uitzondering van zelfgeorganiseerde.

Een andere naam voor Tourette: het debat. By Laura jun 03, 2019. Paniek in de Tourettewereld! Er werd een artikel gepubliceerd door dr. Kirsten Mueller-Vahl en collega’s over een naamsverandering voor Tourette. De argumentatie was dat er eigenlijk geen wetenschappelijke basis is om Tourette te scheiden van de andere ticstoornissen. En dan vooral chronische … tot de Software voor de online kansspelen; de account kan voorlopig of definitief zijn. een derde of een gebruikersnaam te kiezen die verwarring kan veroorzaken met een andere speler. Het is verboden om meerdere gebruikersaccounts aan te maken, onder meer vanaf dezelfde computer of vanaf verschillende computers en/of dezelfde internettoegang. De gebruikersaccount is persoonlijk en op naam

De Kamer heeft deze nacht strengere regels rond kansspelen goedgekeurd. De voorwaarden voor kansspelen in cafés worden strenger en verboden voor minderjarigen.

De televisie-uitzendingen die reclame bevatten voor online kansspelen mogen vanaf 1 juni 2019 niet langer uitgezonden worden. Dat heeft de Kansspelcommissie vandaag gemeld. De maatregel rond De Wet op de kansspelen schrijft voor (in artikel 3) dat een vergunning kan worden aangevraagd voor een loterij waarvan de opbrengst ‘enig algemeen belang’ dient. Onder algemeen belang wordt onder andere verstaan: sport, maatschappelijk welzijn, cultuur, gezondheidszorg of ontwikkelingswerk.